Pens for Kids DK

Pens for Kids Danmark er en selvstændig forening i samarbejdet Pens for Kids International beskrevet herunder. Foreningen dannedes ved stiftende generalforsamling d. 21/2-2010, og fungerer herefter som beskrevet i foreningens vedtægter.

 

Tilmelding kan ske her, til claus@pensforkids.dk eller pr. brev til Claus Hjørnet, Holmevej 21 Annisse Nord, 3200 Helsinge.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Claus Kusk Hjørnet.

Kasserer: Mette Hjørnet

Sekretær: Kirsten Rasmussen

PR-Chef: Lisette Andersen
Donor-koordinator: Lars E. Andersen

Til at sørge for at alt går ordentligt til har vi valgt:

Revisor: Lis Reitov

Revisor-suppleant: Leon Rasmussen

Foreningens CVR-nr. er: 35272402

Her kan du downloade alle relevante papirer:

Foreningens vedtægter Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2018 Generalforsamling 2019 Generalforsamling 2022 Generalforsamling 2023 Konstituerende bestyrelsesmøde 2023 Godkendelse, Gribskov Kommune Regnskab 2010, godkendt. Regnskab 2011, godkendt. Regnskab 2012, godkendt. Regnskab 2013, godkendt Regnskab 2014, godkendt Regnskab 2015, godkendt Regnskab 2016, godkendt Regnskab 2017, godkendt Regnskab 2018, godkendt Regnskab 2019, godkendt Regnskab 2020, godkendt Regnskab 2021, godkendt Regnskab 2022, godkendt

1. Navn og hjemsted

2. Formål

3. Medlemmerne

4. Generalforsamlingen

5. Bestyrelsen

6. Økonomi

7. Vedtægtsændringer og opløsning

 

Generalforsamling 2023 !

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Pens for Kids lørdag d. 11/3-2023 kl. 15 på formandens adresse: Holmevej 21 Annisse Nord, DK-3200 Helsinge. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig pr. mail til claus@pensforkids.dk, telefon på 23 34 12 16 - eller via Facebook (Claus Hjørnet).

Bestyrelsen

Fra venstre: øverst Lars Andersen, Kasserer Mette Hjørnet, Revisor Leon Rasmussen. Nederst: Kirsten Rasmussen, Formand Claus Hjørnet (claus@pensforkids.dk ), Anette Deleuran.

Fra venstre: revisorsuppleant Lis Reitov & Bestyrelsesmedlem Lisette Andersen.

Vedtægter

Foreningens navn er: Pens for Kids Danmark.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl som oplyst på foreningens hjemmeside (p.t. www.pensforkids.mono.net) 

Det er foreningens formål at støtte undervisning og udvikling af børn i udviklingslande – primært i Afrika - ved at indsamle skriveredskaber og andre effekter samt økonomiske midler til distribution af disse.

Foreningens medlemmer bidrager ved betaling af kontingent samt efter evne med følgende aktiviteter:

- donere og indsamle skriveredskaber og andre effekter (nye og brugte), der understøtter uddannelse.

- donere og indsamle økonomiske midler til at dække foreningens omkostninger til distribution af de indsamlede effekter.
- søge støtte til foreningens formål. Dette kan ske ved f. eks. at søge legater og fonde og være behjælpelig med at finde sponsorer.
- hjælpe med at udbrede kendskabet til foreningens virke og rekruttere medlemmer og frivillige.
Pens for Kids Danmark er en selvstændig forening i samarbejdet Pens for Kids International (www.pensforkids.com), hvis grundlæggende funktion er indsamling af skriveredskaber til gratis uddeling til underpriviligerede børn i fattige lande. Foreningen vil så vidt muligt virke for en videreførelse af det arbejde, som i en årrække har været udført af den uformelle organisation Pens for Kids Danmark, som er karakteriseret ved 100 % frivilligt arbejde for private midler.

a: Optagelse og rettigheder:

Der kan tegnes to former for medlemskab: almindeligt medlemskab eller juniormedlemskab.
Som almindeligt medlem optages enkeltpersoner på mindst 18 år samt firmaer, skoleklasser og organisationer. Junior-medlemmer optages betinget af godkendelse fra forældre eller værge.
Hvert almindeligt medlem har én stemme på generalforsamlingen. Firmaer, skoleklasser og organisationer har ligeledes én stemme pr. betalende medlem.
Medlemmerne og øvrige personer i medlemmernes husstande har mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, efter regler der fastsættes af bestyrelsen.
b: Eksklusion:
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer der er i restance med mere end et års kontingent. Årets kontingent skal være indbetalt senest d. 1. April.
Iøvrigt kan eksklusion finde sted efter bestyrelsens beslutning, i tilfælde hvor et medlem skønnes at have modvirket foreningens formål. Den ekskluderede har i så tilfælde mulighed for at få eksklusionen efterprøvet på den først følgende generalforsamling. Pågældende skal orienteres om denne ret ved bestyrelsens eksklusion.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden d. 1. april. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dette kan ske ved post, mail eller ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, dagsorden ifølge vedtægterne samt bestyrelsens forslag og program. Ethvert almindeligt medlem har ret til at få forslag behandlet på generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen drager herefter omsorg for, at medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen er medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen, enten ved fremsendelse af brev/mail eller ved offentliggørelse på Pens for Kids Danmark’s danske hjemmeside: www.pensforkids.mono.net
Stemmeret har almindelige medlemmer som ikke er i restance og har betalt kontingentet for indeværende kalenderår. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog maksimalt een fuldmagt pr. fremmødt medlem.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med tilsvarende tidsfrister og procedure, når et flertal i bestyrelsen eller 5 almindelige medlemmer ønsker det.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne kalenderår

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende kalenderår

6. Fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår.
7. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan
8. Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
9. Valg af bestyrelse og revision.
10. Eventuelt

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen underskrives af formand og dirigent og offentliggøres på Pens for Kids' danske hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen består af 4 – 8 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere afgørelse. Eventuelt vælges yderligere en suppleant.

Endvidere vælger generalforsamlingen 1 revisor og en revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og yderligere poster efter behov. Formanden og kassereren tegner foreningen i fællesskab.
Bestyrelsen afholder møder efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen leder og koordinerer foreningens arbejde i henhold til generalforsamlingens beslutninger samt planlægger fremtidige aktiviteter.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis blot 3 bestyrelsesmedlemmer deltager i beslutningen.

Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger.

Formanden indkalder til ordinære bestyrelsesmøder efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Regnskabsåret er kalenderåret.
Kontingenternes størrelse for det følgende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen.
Det reviderede regnskab for det senest forløbne kalenderår forelægges den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens forslag til budget for indeværende kalenderår forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene ved sin formue.

1. Vedtægtsændringer skal for at opnå gyldighed vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, dog jfr. nedenstående stk.2.

 

2. Dersom generalforsamlingen vedtager en sådan vedtægtsændring, men uden opnåelse af kvalificeret flertal i form af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, foranlediger bestyrelsen inden 3 uger afholdt skriftlig afstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer om det af generalforsamlingen vedtagne forslag. Ved en sådan fornyet afstemning er forslaget vedtaget, hvis det opnår 2/3 af de afgivne stemmer.

De samme afstemningsregler gælder ved eventuel ophævelse af foreningen. Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om, hvilke lignende formål formuen skal anvendes til.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling Søndag, d. 21/2 2010.

Underskrevet af Dirigent og 2 vidner.

Pens for Kids Danmark: Kontakt Claus Hjørnet, Holmevej 21 Annisse Nord, DK-3200 Helsinge. Email: claus@pensforkids.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net